Aktiekurs:

115,40 SEK
0,52%

0,60 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Aktiekurs:

115,40 SEK
0,52%

0,60 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. Det är på bolagets bolagsstämma som aktieägare har möjlighet att påverka bolagets framtid.

Översikt

På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan Bolaget sammankalla extra bolagsstämma. Kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken sex vardagar före bolagsstämman och som har meddelat bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägarna kan normalt anmäla sitt deltagande på bolagsstämman på ett antal olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran därom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.