Aktiekurs:

115,40 SEK
0,52%

0,60 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Aktiekurs:

115,40 SEK
0,52%

0,60 SEK

Högst i år:

131,00 SEK

Lägst i år:

108,00 SEK

Bolagsordning

Bolagsordningen beskriver de grundläggande regler som finns för hur Nordrest som bolag ska styras av dess ägare.

Bolagsordning för Nordrest Holding AB

Org.nr 556943-6560

§ 1

Bolagets företagsnamn är Nordrest Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget ska bedriva handel med finansiella instrument, placering och förvaltning av finansiella instrument. Bolaget ska även bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 575 000 kronor och högst 2 300 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 11 500 000 stycken och högst 46 000 000 stycken.

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer eller lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Dagens industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 9

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättels
 7. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter.
 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 10. Val av styrelse, revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

§ 13

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på extra bolagsstämma den 6 maj 2024.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Delaktighet, öppenhet och transparens är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Särskilt när det gäller hållbarhet. Hör gärna av er med synpunkter och åsikter kring hur vi kan bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete.